Skola

Samverkan mellan skola och omvärld är en viktig länk i arbetet med att motverka stereotypa val, utveckla elevers valkompetens och vidga perspektiven och bidrar även till kompetensförsörjning på sikt. Vikten av samverkan tydliggörs i skollag och i läroplan för samtliga skolformer.

Samverkan kan bidra till att skapa en meningsfull skolgång och att sätta elevernas kunskaper i ett större sammanhang. Meningsfullheten kan även bidra till att skapa förutsättningar för lärande och är ett värdeskapande för både elever och företagen. De kunskaper som återfinns i skolans kurs- samt ämnesplaner är tagna ut ett större sammanhang än skolan. Genom att arbeta med samverkan mellan skolan och arbetslivet kan vi erbjuda eleverna en möjlighet att se kopplingen till kurs och ämnesplanernas innehåll och därigenom skapa en större förståelse hos eleverna.

Sammanfattning av utdrag ur läroplanen för grundskolan

Grundskolan ska nära samverka arbetslivet samt med för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbild­ningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet. Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse.

Sammanfattning av utdrag ut läroplanen för gymnasieskolan.

Skolans mål är att varje elev bland annat medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning, har kännedom om arbetslivets villkor, möjligheter till fortsatt utbildning, praktik eller arbete. I riktlinjerna kan man utläsa att skolans personal efter en av rektor gjord arbetsfördelning bland annat skall bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke, i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv. Utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås och i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbetsliv.

Positiva effekter av samverkan

  • Eleverna får en ovärderlig förståelse för arbetslivet.
  • Eleverna får insikter om vilka förväntningar som kommer att ställas på dem när de gått ut skolan.
  • Eleverna får kunskap om lokala företag, vilka yrkesroller som finns och kan se kopplingen mellan det de läser i skolan och olika yrken.
  • Eleverna får ökad förståelse för hur de kan få användning för det de lär sig i skolan och vilka andra förmågor än ämneskunskaper som är viktiga i arbetslivet.
  • Det stärker elevernas lust och motivation.
  • Omvärldens engagemang ger också viktiga signaler om utbildningens betydelse.
  • När skolan samverkar med omvärlden börjar eleverna tänka mer på sin framtid.
  • I kontakterna med arbetslivet får eleverna möjlighet att marknadsföra sig själva.
  • Mötet med företagare kan också stimulera till eget företagande.