Olika praktikformer

Kärt barn har många namn! Här kan du läsa mer om de vanligaste praktikformerna.

Prao

Prao, är för många elever i grundskolan det första tillfället när man på allvar kommer i kontakt med arbetslivet. När du som är arbetsgivare tar emot en Prao-elev har du stor möjlighet att vara med och bidra till framtida kompetensförsörjning inom din bransch.

Prao, Praktisk arbetslivsorientering, är från och med 2018 obligatoriskt för grundskolor att genomföra. Från och med årskurs 8 ska alla elever ha Prao under sammanlagt tio dagar.

Genom att tillbringa en tid på en arbetsplats får eleverna en känsla för vad de vill arbeta med – och vad de inte vill arbeta med. De får arbetslivserfarenhet och kontakter som på sikt kan ge dem en fot in i arbetslivet. Prao är en integrerad del av undervisningen, syfte och mål formuleras tydligt för varje elev av skolan, innan de kommer ut på en arbetsplats. Detta ska förhoppningsvis generera så förberedda elever som möjligt när de kommer ut till arbetsgivare.

I klippet nedan får du höra mer om fördelarna med prao!

APL

APL är en möjlighet för elever att etablera praktiska yrkeskunskaper redan under gymnasiet! Kombinationen av teori och praktik ger inblick i den framtida yrkesrollen och skapar rätt förutsättningar för framtiden.

APL, Arbetsplatsförlagt lärande, ingår i yrkesprogrammen på gymnasiet och inom den gymnasiala vuxenutbildningen samt också i gymnasiesärskolans nationella program. Praktikperioden omfattar minst 15 veckors arbete på ett företag eller inom offentlig verksamhet, och arbetet betygsätts. APL handlar främst om att eleverna ska få möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. De får även chansen att prova på sitt framtida yrke, få yrkeserfarenhet och kontakter vilket ökar möjligheterna till framtida anställning.

Yrkesprogram i Kungsbacka som erbjuder APL:

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

I klippet nedan får du veta mer om APL.

LIA

Ambitionen med utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde, och det är därför viktigt att utbildningen har nära kontakt med arbetslivet.

LIA, Lärande i arbetet, innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig i en verklig miljö, men det innebär inte en anställning. På en arbetsplats får de studerande möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser, och företrädare för arbetslivet ska delta aktivt med planeringen, organiseringen och genomförandet av LIA.

Fördelarna med LIA är att de studerande får arbetslivserfarenhet under studietiden och vet vad yrket innebär när de är färdiga med utbildningen. Dessutom kan många LIA-platser leda till arbetsmöjligheter efter avslutade studier. Samtliga studerande på utbildningarna har en kurs som heter Lärande i Arbete (LIA). Den är uppdelad i två eller tre perioder under fyra terminer och är 8-13 veckor långa.

Yrkeshögskolan Kungsbacka

Yrkeshögskolan i Kungsbacka samarbetar med över 300 företag. Företagen är representerade i ledningsgrupperna och undervisar i utbildningarna och i vissa fall kan delar av klasserna göra studiebesök på företag. Yrkeshögskolan i Kungsbacka ingår i förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad i Kungsbacka och samarbetar dessutom med Chalmers, Högskolan i Halmstad samt organisationer och näringsliv i Göteborgsregionen och norra Halland.

I klippet nedan får du veta mer om vad YH innebär.

VFU

VFU är en möjlighet för studenter att förankra teoretiska kunskaper i praktiken. Det är en chans för studenten att lära känna sin framtida yrkesroll samt få ett helhetsperspektiv på den kommande yrkesprofessionen.

VFU, verksamhetsförlagd utbildning, är idag en del av många universitets-, och högskoleutbildningar.  Att göra praktik inom utbildningen är ofta det effektivaste sättet att få de viktiga kontakter som behövs för att få arbete efter studierna.

VFU kan genomföras dels i form av praktik på en arbetsplats, dels i form av ett eget större projekt inom den kreativa sektorn. Upplägget och längden för VFU kan variera beroende på vilken institution som studenten kommer ifrån.

Arbetspraktik

Arbetspraktik är för de personer som under en lägre tid varit borta från arbetsmarknaden av olika orsaker. Genom en arbetspraktik får en arbetslös person möjlighet att:

Skaffa sig arbetslivserfarenhet och referenser

Prova på ett yrkesområde

Förbereda sig inför en yrkesutbildning

Få struktur i vardagen

Ni som arbetsplats står för meningsfulla arbetsuppgifter och en handledare under praktikperioden. Enheten för arbetsmarknad står för omkostnader och försäkring av praktikanten. Praktikanten får inte utföra ordinarie personals arbetsuppgifter utan ska ses som en resurs utöver grundbemanningen. En praktikperiod brukar vara i 2 månader.

Språkpraktik

I en språkpraktik får personen möjlighet att kombinera sina SFI studier med att vara ute på en arbetsplats. På arbetsplatsen får personen öva på att tala svenska och en inblick i hur det fungerar på en arbetsplats i Sverige. Språkpraktikanten får inte utföra ordinarie personals arbetsuppgifter utan ska ses som en resurs utöver grundbemanningen.

Har du ytterligare frågor eller funderingar kring praktik?

Kontakta våra praktikutvecklare via praktikplatsen@kungsbacka.se