Lokala programråd

Programråden består av representanter från branschen och gymnasieskolornas yrkesprogram och ska verka för att kvalitetssäkra yrkesprogrammen på gymnasiet. När skola och arbetslivet träffas och hittar gemensamma lösningar skapas de bästa förutsättningarna för en relevant och kvalitativ yrkesutbildning.

Enligt gymnasieförordningen ska det finnas ett eller flera lokala programråd för gymnasieskolans yrkesprogram. Väl fungerande lokala programråd är en viktig komponent för att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan ska kunna fungera och utvecklas.

Uppgifter för de lokala programråden kan bestå i att:

  • Hjälpa till med att ordna platser för det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Hjälpa till med att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Medverka vid utformningen av gymnasiearbeten
  • Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling
  • Samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning
  • Medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram utvärderingsprinciper rörande det arbetsplatsförlagda lärandet

Varför ska jag som branschföreträdare engagera mig?

När du som branschföreträdare engagerar dig i skolornas lokala programråd  bidrar du med din kunskap om vilken kompetens som kommer att krävas och vilka förväntningar som ni har på framtidens arbetskraft. Tillsammans med skolan diskuteras sedan hur utbildningen bör läggas upp för att möta branschens behov. Branschens kunskap om den lokala arbetsmarknadens krav och behov är en ovärderlig tillgång i utformandet av en kvalitativ utbildning. Och för dig från branschen är det en förutsättning för att säkra ditt framtida kompetensbehov.

Hur organiseras de lokala programråden?

De lokala programråden består av representanter från skolan, kommunen, fackliga organisationer och elever samt företagare från det närliggande näringslivet. De träffas 2–4 gånger per år för att diskutera utbildningsfrågor. Det kan handla om allt från skolans utrustning och lärarnas fortbildning till anpassning av utbildningen för att möta branschens kompetensbehov och hur den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska gå till.