Kapareskolan fick konkreta verktyg under SSA

Under den lokala SSA-konferensen i april erbjöds olika arbetspass till skolorna. Kapareskolan och dess medarbetare var aktiva under seminariet Konkreta verktyg och metoder. Fokus var på fyra områden; ungas begränsade kunskaper om möjliga yrken, matchningsproblematik, hur en framtida arbetsmarknad ser ut och svårrekryterade yrkeskategorier.

Emma Theiland-Nilsson, från avdelning skola, arbetsliv och utbildning på Göteborgsregionen, GR, höll i passet där cirka 25 medarbetare och skolans rektorer deltog.

– En sak jag tar med mig från dagen är hur naturligt samverkan mellan skola och arbetsliv och ämnesintegrerad undervisning kan vävas samman till en enhet. Genom att göra så blir det lättare för eleven att se nyttan med det ämne hon/han läser. En annan aspekt är hur en föränderlig värld och arbetsmarknad sätter sitt avtryck också i skolan, detta samtidigt som skolan även i framtiden kommer behöva lära ut grundläggande och traditionella saker som att läsa, skriva och räkna, säger Ander Svensson, rektor på Kapareskolan.

Begränsad kunskap om möjliga yrken
Dagens unga har begränsade kunskaper om möjliga yrken i framtiden och vissa yrkesgrupper är svårrekryterade. Arbetsmarknaden förändras och det gäller för skolan att hänga med. Det går inte att leva på gamla meriter i en värld som ständigt förändras. Att vara lyhörd och inte blunda för framtiden är därför viktigt menade medarbetarna när de diskuterade under seminariet.

Hur förbereder vi eleverna för en arbetsmarknad som vi ännu inte känner till?
Ett sätt är att koppla undervisningen till samhället och arbetslivet och det som händer utanför skolan. Ett sätt att göra detta är att  visa på konkreta exempel på hur kunskapen de lär sig behövs i samhället. Då blir eleverna också motiverade och vill lära sig saker. Som lärare kan det ibland vara en utmaning eftersom ingen vet exakt hur framtidens yrken ser ut.

Spännande yrkesvärderingövning
Deltagarna fick avslutningsvis göra yrkesvärderingsövningar. I en övning skulle de välja ett yrke och sedan genom förtryckta ord på brickor välja ut vilka egenskaper de tyckte var viktigast för yrket. Olika tankar från deltagarna kom om vilka egenskaper som var viktiga då de relaterade till olika egenskaper i yrket.

Kapareskolans medarbetare och rektorer var nöjda med seminariet och dess innehåll. Hela gruppen diskuterade i slutet och konstaterade att istället för att alltid tänka i specifika yrken, kan en persons egenskaper passa in på flera olika yrkeskategorier. Det bidrar till ett vidgat synsätt och man riskerar inte att fastna i ett speciellt fack.