Grundskolepraktik

Varför är praktik viktig?

Praktiken under grundskoleelevens skolgång ska kunna ge en mångsidig och betydelsefull insyn i arbetslivet och dess villkor. Kontakten och insynen i arbetslivet genomsyrar många av elevens dagliga skolarbeten i de arbetsområden som eleven arbetar med under sin skolgång. Denna insikt bidrar till att eleven får en större kunskap för att göra framtida val i studier och yrke. Praktik är en viktig del i elevernas förberedelse för arbetslivet. När elever går ut på praktik eller till en arbetsplats utanför skolan har både skolan och arbetsgivaren ansvar för elevernas arbetsmiljö.

Praktik är en metod för att elever ska kunna få erfarenheter av omvärld och arbetsliv, att under en kortare eller längre period göra praktik på en organisation eller ett företag utanför skolan. Det är angeläget att praktiken är så planerad att syfte och mål ansluter till de i kursplanerna angivna. Det är också viktigt att praktiken beskrivs och läggs in i elevens individuella utvecklingsplan. Varje skola avgör omfattning, var i undervisningen samt vid vilka åldrar praktik kan vara lämpligt inslag i studierna.

Vilket ansvar har skolan? 

Innan elever går ut på praktik ska skolan:

 • Välja lämpliga praktikmiljöer så att eleverna inte utsätts för risker i sin arbetsmiljö
 • Informera arbetsgivaren om elevens kunskaps- och färdighetsnivå samt mognad

Skolans och arbetsplatsen har ett gemensamt ansvar

Skolan och arbetsplatsen ska tillsammans:

 • Bestämma elevens arbetstider
 • Bestämma arbetsuppgifter utifrån elevens förutsättningar
 • Bestämma handledningens art och omfattning
 • Bestämma vem som ska förse eleven med personlig skyddsutrustning
 • Underrätta skyddsombudet om elevens arbetsuppgifter och kunskapsnivå

 

Vilket ansvar har arbetsplatsen? 

Arbetsgivaren som tar emot en elev på praktik eller APU ska:

 • Se till att behövliga åtgärder vidtas så att arbetet blir säkert för eleven
 • Se till att eleven får tillräcklig introduktion och handledning
 • Se till att eleven arbetar under ledning och tillsyn av en lämplig person
 • Se till att handledaren har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag
 • Se till att handledaren har tillräckligt med tid för att fullgöra uppdraget
 • Se till att tillbud eller olyckor som berör eleven rapporteras till skolan. Det är en fördel om arbetsgivaren har rutiner för att anmäla allvarliga olyckor och tillbud direkt till Arbetsmiljöverket även för elever som gör praktik fastän det formellt är skolans ansvar att anmäla.

Vid frågor kontakta respektive skola.

 

Övergripande frågor: 

Lena Salomonsson
Telefon: 0300-838830
E-post: lena.salomonsson@kungsbacka.se