Att vara handledare

Ska du ta emot en praktikant? Grattis! Att vara handledare är både roligt och utvecklade. Det ger dig möjlighet att reflektera kring din yrkesroll samt få ta del av elevens tankar och perspektiv. Du får chansen att marknadsföra din organisation som potentiell framtida arbetsgivare samt att utveckla dina pedagogiska färdigheter. Att ha handlett en student är också en uppskattad merit att sätta på sitt CV.

Funderar du på vad rollen som handledare innebär? Nedan finner du information om vad som gäller för de olika praktikformerna. Som handledare blir du den studerandes stöd och förebild, och bidrar till att arbetsplatsen och branschen får en ny kunnig medarbetare.

Handledare APL

För företag är praktik en möjlighet till rekrytering och att bygga långsiktiga relationer med eleverna. Det är även en möjlighet att påverka och kvalitetssäkra den utbildning som ges inom branschen. Som handledare är du en nyckelperson i elevens utbildning. Handledaren på praktikplatsen lägger i samarbete med läraren upp utbildningen på arbetsplatsen. Handledaren handleder eleven under hela perioden och lämnar sedan ett skriftligt omdöme till aktuell lärare som ansvarar för bedömningen. Handledaren erbjuds en nätbaserad handledarutbildning via Skolverket. Beroende på gymnasieprogrammets karaktär kan ytterligare handledarutbildning tillkomma.  Kursplanering och uppföljning av elevens utveckling sker regelbundet av skolan.

Du som arbetsgivare kan förbereda dig att ta emot en praktikant genom att gå en digital handledarutbildning. Du kan genomföra utbildningen helt i din egna takt. Här hittar du en länk till Skolverkets handledarutbildning.

Handledare –  Prao

Arbetsgivaren utser en eller flera handledare för praoeleven. Handledaren är viktig när det gäller att få eleven att utvecklas och känna trygghet. Det kan vara en fördel att dela på handledaransvaret, så att eleven alltid har någon att vända sig till. Handledaren ska se till att eleven får pröva olika arbetsmoment. Handledaren behöver inte alltid vara den person eleven framförallt arbetar med eller följer. Den som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som i övrigt bedöms vara lämplig kan vara handledare.

Vill du veta mer? Klicka här för att komma till Skolverkets information kring att ta emot Prao-elever.

Handledare – Övriga praktikformer

För övriga VFU och LIA kan handledarrollen se olika ut beroende på vilket lärosäte och vilken utbildning studenten läser. För vissa utbildningar kan krävas att handledaren fått handledarutbildning. För arbetspraktik och språkpraktik krävs ingen handledarutbildning.

Har du ytterligare frågor om rollen som handledare? Du får kontakt med våra praktikutvecklare via praktikplatsen@kungsbacka.se